บทความองค์ความรู้ SMEs Knowledge Center

บทความองค์ความรู้ SMEs Knowledge Center


วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือ SMEs มีบทบาทสําคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ เพราะ SMEs ทําให้เกิดการจ้างงานและการขยายตัวของภาคการผลิตสินค้าและอุตสหกรรมบริการ SMEs ทีได้รับการพัฒนาทักษะและ รูปแบบการบริหารจัดการทีดี จะทําให้ SMEs มีประสิทธิภาพส่งผลให้ธุรกิจมั่นคงและขยายเติบโตเป็นฐานไปสู่ธุรกิจขนาดใหญ่ช่วยในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคม อีกทั่งการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC ได้สร้างความตื่นตัว ให้กับผู้ประกอบการไทยเพื่อเข้าสู่การแข่งขันทางการค้าในตลาดต่างประเทศที่มีฐานลูกค้าใหญ่ขึ้น เป็นการเปิดโอกาสให้ ผู้ประกอบการที่มีศักยภาพและความพร้อมได้มีโอกาสเติบโตในตลาดโลก


การอ่าน
637 ครั้ง (ทั้งหมด)
1 ครั้ง โดยสมาชิก
636 ครั้ง โดยสาธารณะ
แชร์เนื้อหาไปบนสื่อสังคมออนไลน์
แชร์ลิงค์
Use permanent link to share in social media
แชร์ด้วยอีเมล

กรุณา ลงชื่อเข้าระบบ เพิ่มแชร์เนื้อหานี้ webpage ทางอีเมล