หน่วยงานในสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม (Ministry of Industry) เพื่อการพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs

หน่วยงานในสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม (Ministry of Industry) เพื่อการพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs


 กระทรวงอุตสาหกรรม

กระทรวงอุตสาหกรรม เป็นองค์กรที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม การส่งเสริม การพัฒนาผู้ประกอบการ โดยแบ่งส่วนราชการในสังกัดเป็น 3 กลุ่มภารกิจ

  • กลุ่มภารกิจด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เสนอแนะนโยบายด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม จัดทำแผนพัฒนาอุตสาหกรรมและระบบเตือนภัยด้านอุตสาหกรรม ร่วมมือกับองค์การหรือหน่วยงานต่างประเทศด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เป็นศูนย์ข้อมูลตัวชี้วัดสภาวะอุตสาหกรรมและข้อมูลสารสนเทศด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย และดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยอ้อยและน้ำตาลทราย มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 2 หน่วยงาน
  • สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
  • สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย
  • กลุ่มภารกิจด้านกำกับตรวจสอบกระบวนการผลิต กำกับ ดูแล และสนับสนุนการประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมการประกอบกิจการเหมืองแร่ โลหกรรมและอุตสาหกรรมพื้นฐาน ส่งเสริมด้านความปลอดภัยสิ่งแวดล้อมและสุขอนามัยในแหล่งผลิต มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 2 หน่วยงาน
  • กรมโรงงานอุตสาหกรรม มีภารกิจเกี่ยวกับการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรม โดยการกํากับดูแล ส?งเสริม และสนับสนุนการประกอบธุรกิจอุตสาหกรรม เพื่อผลักดันให้ธุรกิจ อุตสาหกรรมมีศักยภาพในการแข?งขัน พัฒนาอย?างยั่งยืน เป?นที่ยอมรับของสากล โดยเน้นด้านเทคโนโลยีการผลิต สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย การอนุรักษ?พลังงาน วัตถุอันตราย และสารเคมี เพื่อให?เป?นไปตามกฎหมายและพันธกรณีตามข้อตกลงระหว?างประเทศ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.diw.go.th
  • กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
  • กลุ่มภารกิจด้านส่งเสริมอุตสาหกรรมและผู้ประกอบการ ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาอุตสาหกรรมและผู้ประกอบการภายในประเทศ โดยเฉพาะอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม อุตสาหกรรมชุมชน ดำเนินงานด้านการมาตรฐานของประเทศ และด้านการคุ้มครองผู้บริโภค มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 2 หน่วยงาน
  • กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม สนับสนุนผู้ประกอบการ ประกอบด้วย

1.       กองพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา 1 (กพข.1) ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://d1sid.dip.go.th/th

2.       กองพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา 2 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://d2sid.dip.go.th/th

3.       สำนักพัฒนาการจัดการอุตสาหกรรม ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://bimd.dip.go.th/th#

4.       สำนักพัฒนาผู้ประกอบการ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://bed.dip.go.th/th

5.       สำนักพัฒนาอุตสาหกรรมชุมชน ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://bcid.dip.go.th/th

6.       สำนักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://bsid.dip.go.th

7.       ศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมเซรามิก จ.ลำปาง ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://ceramiccenter.dip.go.th

8.       ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1-11 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://ipc1.dip.go.th/th

9.       ศูนย์บริการธุรกิจอุตสาหกรรม พระรามที่ 6 หรือ BSC จัดตั้งขึ้นเพื่อให้บริการข้อมูลสารสนเทศ และบริการปรึกษาแนะนำเบื้องต้น โดยมุ่งเน้นเรื่องข้อมูลทางอุตสาหกรรม ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://bsc.dip.go.th/th#

 ที่มา : http://www.industry.go.th/industry/index.php/th/2016-02-07-11-21-43/about/kunena-2014-05-02

  • สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์ หรือ สมอ.มีภารกิจในการกำหนดมาตรฐานที่ตรงความต้องการและสอดคล้องกับแนวทางสากล กำกับดูแลผลิตภัณฑ์ และการตรวจสอบและรับรองด้านการมาตรฐานให้ได้รับการยอมรับ และส่งเสริมและพัฒนาด้านการมาตรฐานของประเทศ โดยกิจกรรมด้านการมาตรฐานของ สมอ. ประกอบด้วย การกำหนดมาตรฐาน การรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ การรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) การรับรองระบบงาน การบริการข้อสนเทศมาตรฐาน การปฏิบัติตามพันธกรณีความตกลงภายใต้องค์การการค้าโลก งานด้านการมาตรฐานระหว่างประเทศและภูมิภาค การส่งเสริมมาตรฐานและพัฒนาด้านการมาตรฐาน และการพัฒนาบุคลากร ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.tisi.go.th/

          นอกจากนี้กระทรวงอุตสาหกรรมยังกำกับดูแลการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายเฉพาะ และสถาบันอิสระในเครือข่ายเพื่อสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรม จำนวน 12 สถาบัน ดังนี้

1.       สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ บริการให้คำปรึกษาแนะนำ และการฝึกอบรมแก่ลูกค้า ครอบคลุมทั้งภาคอุตสาหกรรมการผลิตและบริการที่หลากหลาย การวิจัยเพื่อการเพิ่มผลิตภาพและการวิจัยการจัดการองค์กร การรณรงค์ส่งเสริมการเพิ่มผลิตภาพ การเผยแพร่ความรู้สู่สาธารณะ การผสานความร่วมมือและแลกเปลี่ยนทางวิชาการกับเครือข่ายต่างประเทศ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.ftpi.or.th

2.       สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม มีภารกิจที่สำคัญ คือ พัฒนาผู้ประกอบการรายเดิม สร้างผู้ประกอบการรายใหม่ ให้สามารถบริหารธุรกิจด้วยความสามารถในการแข่งขัน โดยจัด/สนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาผู้ประกอบการและสถานประกอบการ เช่น ฝึกอบรม สัมมนา ปรึกษาแนะนำ วิจัยและบริการข้อมูล เชื่อมโยงธุรกิจ ฯลฯ สร้างเครื่องมือการบริการ เช่น องค์ความรู้ วิทยากร ที่ปรึกษา หลักสูตร/สื่อ ตลอดจนระบบงานให้บริการ เช่น ระบบการจัดทำแผนธุรกิจ ระบบการวินิจฉัยธุรกิจ เพื่อให้เกิดคุณภาพและผลิตภาพของบริการ พัฒนาเครือข่ายหน่วยงาน และประสานงานกับองค์กรพันธมิตรเพื่อร่วมดำเนินการ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.ismed.or.th/

3.       สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ ดำเนินงานด้านการให้บริการรับรองตามมาตรฐานไอเอสโอ และมาตรฐานระบบอื่นๆ เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพและคุณภาพของอุตสาหกรรม เพิ่มขีดความสามารถด้านการรับรองของประเทศให้ทัดเทียมกับประเทศอื่นๆ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://masci.or.th/welcome/

4.       สถาบันไทย-เยอรมัน ตั้งขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยและรัฐบาลสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมันนี เพื่อให้สถาบันไทย-เยอรมันเป็นหน่วยงานที่มีประสิทธิภาพในการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตขั้นสูงสู่ภาคอุตสาหกรรมไทย ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.tgi.or.th

5.       สถาบันอาหาร เป็นองค์กรในการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมอาหารของประเทศไทย โดยเป็นแหล่งให้บริการข้อมูลด้านการค้าและเทคโนโลยี การบริการด้านการตรวจวิเคราะห์ การประสานความร่วมมือเพื่อการแก้ไขปัญหา และยกระดับขีดความสามารถของอุตสาหกรรมอาหาร ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.nfi.or.th

6.       สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ เป็นองค์กรอิสระที่เป็นศูนย์กลางในการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มของประเทศทั้งระบบ ให้เจริญเติบโตอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถแข่งขันได้ในระดับประเทศ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.thaitextile.org

7.       สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เป็นสถาบันเครือข่ายอิสระเฉพาะทางที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศเพื่อประสานงานและให้บริการเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ไทยให้ได้คุณภาพตามมาตรฐาน สามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก โดยให้บริการศูนย์ปฏิบัติการและมาตรฐาน ศูนย์บริการธุรกรรม ศูนย์ข้อมูลอุตสาหกรรม ศูนย์ฝึกอบรมและสัมมนา และศูนย์ส่งเสริมการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.thaieei.com

8.       สถาบันยานยนต์ เป็นองค์กรแห่งความรู้และความเชี่ยวชาญ เพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.thaiauto.or.th

9.       สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย เป็นแกนนำเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกล้าของประเทศไทย ให้มีศักยภาพในการแข่งขันและขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.isit.or.th

10.   สถาบันพลาสติก เป็นหน่วยงานให้คำปรึกษา (Think Tank) ให้กับหน่วยงานที่กำหนดนโยบายต่างๆ เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมพลาสติกทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ประสานความร่วมมือจากภาคส่วนต่างๆ ในการผลักดันการพัฒนาอุตสาหกรรมพลาสติกไทย เป็นหน่วยปฏิบัติการที่จะดำเนินการในกิจกรรมต่างๆ ที่จำเป็นสำหรับการพัฒนาอุตสาหกรรมพลาสติก ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.thaiplastics.org/

11.   สถาบันการก่อสร้างแห่งประเทศไทย เป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมก่อสร้างของประเทศอย่างยั่งยืน ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.cit.or.th

12.   สถาบันพัฒนาผลิตภัณฑ์ยางและไม้ยางพารา

 แหล่งข้อมูล :

 องค์ความรู้เพื่อการให้บริการแก่ SMEs จัดทำขึ้นเพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้น

สำหรับหน่วยให้บริการ SMEs ภายใต้โครงการศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร

จัดทำ ณ วันที่ 11 สิงหาคม 2560

การอ่าน
1117 ครั้ง (ทั้งหมด)
0 ครั้ง โดยสมาชิก
1117 ครั้ง โดยสาธารณะ
แชร์เนื้อหาไปบนสื่อสังคมออนไลน์
แชร์ลิงค์
Use permanent link to share in social media
แชร์ด้วยอีเมล

กรุณา ลงชื่อเข้าระบบ เพิ่มแชร์เนื้อหานี้ webpage ทางอีเมล