หน่วยงานในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (Ministry of Digital Economy and Society)

หน่วยงานในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (Ministry of Digital Economy and Society) 

          กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม มีอํานาจหน้าที่เกี่ยวกับการวางแผนส่งเสริม พัฒนา และดําเนินกิจการเกี่ยวกับดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม การอุตุนิยมวิทยา การสถิติ และราชการอื่นตามที่มีกฎหมายกําหนดให้เป็นอํานาจหน้าที่ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม หรือส่วนราชการที่สังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

 ที่มา : http://www.mict.go.th/

          กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม มีส่วนราชการ 5 หน่วยงาน รวมทั้งหน่วยงาน องค์การมหาชนและรัฐวิสาหกิจในสังกัด 6 แห่ง ประกอบด้วย

          1. บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)

          2. บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)

          3. บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

          4. สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ DEPA มีบทบาทหน้าที่ในการให้บริการกับภาคธุรกิจ ตามแผนงานในโครงการประจำปี มีหน้าที่ให้บริการแบบเบ็ดเสร็จในการประสานงานและแก้ไขปัญหาให้กับอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์เพื่อเสริมศักยภาพให้ผู้ประกอบการ สามารถแข่งขันกับนานาชาติได้ ปัจจุบัน DEPA เปิดให้บริการสนับสนุนผู้ประกอบใน 2 ด้าน ได้แก่ บริการให้คำปรึกษาและช่วยเหลือแบบครบวงจร หรือ One Stop Service และบริการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เพื่อเป็นหนึ่งในกลุ่มผู้ประกอบการที่ขอเข้ารับคำปรึกษาและการส่งเสริมการลงทุนโดย DEPA โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

          ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.depa.or.th

          5. สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ อีจีเอ มีบทบาทหน้าที่พัฒนาและบูรณาการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของภาครัฐเพื่อพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government) ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ของประเทศที่ใช้ยกระดับระบบบริหารจัดการและบริการภาครัฐสู่ประชาชน โดยเสนอแนะและนำนโยบายของรัฐบาลจัดทำเป็นแผนยุทธศาสตร์ แผนแม่บท และแผนปฏิบัติการส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในทุกภาคส่วนเพื่อการพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งบทบาทในการให้บริการโครงสร้างพื้นฐานด้าน e-Government การพัฒนามาตรฐานและแนวปฏิบัติด้าน e-Government การให้คำปรึกษาและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้าน e-Government

          ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.ega.or.th

          6. สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) จัดตั้งขึ้นเพื่อพัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศให้เป็นไปตามความต้องการโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศที่เอื้อต่อการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์และธุรกิจบริการเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนการมีมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารที่มีความมั่นคงปลอดภัยและน่าเชื่อถือ รองรับการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศทั้งในระดับผู้ประกอบการอุตสาหกรรม ระดับองค์กร และระดับประชาชน

          ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.etda.or.th


 

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) จัดทำโครงการส่งเสริมพัฒนาตลาดอิเล็กทรอนิกส์สำหรับ SMEs โดยผู้ประกอบการที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ SMEs Go Online สามารถ Login และ Upload รูปภาพสินค้าเข้าร่วม e-Marketplace ได้แก่ Lazada, 11street, Tarad, lnwshop ได้เรียนรู้การทำตลาดออนไลน์ผ่านระบบ E-Learning จากกูรูชื่อดัง การเปิดร้านค้าออนไลน์บน e-Marketplace ชั้นนำ โดยมีทีมที่ปรึกษาที่เชี่ยวชาญตลอดโครงการ มีกิจกรรมเพื่อกระตุ้นยอดขายอย่างต่อเนื่อง ผู้ประกอบการในระดับ Top จะได้รับคัดเลือกเข้าเรียนหลักสูตรติวเข้มแบบ Offline เพื่อสร้างศักยภาพแบบรู้ลึกรู้จริง และสิทธิประโยชน์อื่นๆ ในอนาคต ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.smesgoonline.go.th/register

 

แหล่งข้อมูล :

 

องค์ความรู้เพื่อการให้บริการแก่ SMEs จัดทำขึ้นเพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้น

สำหรับหน่วยให้บริการ SMEs ภายใต้โครงการศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร

จัดทำ ณ วันที่ 10 สิงหาคม 2560


 

การอ่าน
3299 ครั้ง (ทั้งหมด)
0 ครั้ง โดยสมาชิก
3299 ครั้ง โดยสาธารณะ
แชร์เนื้อหาไปบนสื่อสังคมออนไลน์
แชร์ลิงค์
Use permanent link to share in social media
แชร์ด้วยอีเมล

กรุณา ลงชื่อเข้าระบบ เพิ่มแชร์เนื้อหานี้ webpage ทางอีเมล