CLMV PULSEชีพจรอาเซียน-พฤติกรรมผู้บริโภคประเทศลาว

CLMV PULSEชีพจรอาเซียน-พฤติกรรมผู้บริโภคประเทศลาว

ในรายงานการศึกษาชิ้นนี้ เราทำการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคชาวลาว โดยการเก็บข้อมูลจากแบบสอบถาม
จำ นวน 400 ชุด จากการสุ่มตัวอย่างแบบสะดวก และมีการเก็บข้อมูลเชิงปริมาณจากการจัดสนทนากลุ่ม (FOCUS GROUP DISCUSSION) ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดและพฤติกรรมผู้บริโภค ซึ่งในส่วนของการเก็บข้อมูลเชิง ปริมาณ ได้กำหนดโครงสร้างของกลุ่มตัวอย่างตามลักษณะทางประชากรศาสตร์ของประเทศลาว เพื่อให้ได้กลุ่ม ตัวอย่างที่น่าเชื่อถือและเป็นตัวแทนของคนจำนวนมากได้ โดยในประเทศลาวนั้นได้เก็บข้อมูลของกลุ่มตัวอย่างใน นครเวียงจันทน์ และเบื้องต้นเราพบว่าชาวลาวมีรายได้ค่อนข้างต่ำ โดยกว่าร้อยละ 35 มีรายได้ไม่เกิน 4,999 บาท และอีกร้อยละ 35 มีรายได้อยู่ระหว่าง 5,000 - 14,999 บาท มีเพียงไม่ถึงร้อยละ 10 ที่มีรายได้สูงกว่า 25,000 บาท อัตราแลกเปลี่ยนของลาว คือ กีบ (KIP) และมีค่าค่อนข้างต่ำ เมื่อเทียบกับเงินตราต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเงินดอลลาร์ของประเทศสหรัฐอเมริกา ผลจากการศึกษาเบื้องต้นสะท้อนให้เห็นว่าชาวลาวพยายามเข้าถึงการศึกษามาก ขึ้น เพื่อให้มีอนาคตที่ดีและมีความมั่นคงด้านการเงิน ซึ่งทางภาครัฐกำลังได้รับการสนับสนุนให้เกิดการเปลี่ยนแปลง โดยการให้การศึกษาแก่ประชาชนและเปิดโอกาสให้มีลงทุนจากต่างประเทศมากยิ่งขึ้น


การอ่าน
775 ครั้ง (ทั้งหมด)
1 ครั้ง โดยสมาชิก
774 ครั้ง โดยสาธารณะ
แชร์เนื้อหาไปบนสื่อสังคมออนไลน์
แชร์ลิงค์
Use permanent link to share in social media
แชร์ด้วยอีเมล

กรุณา ลงชื่อเข้าระบบ เพิ่มแชร์เนื้อหานี้ webpage ทางอีเมล