แอ็พพลิเคชั่น (Application) เพื่อสมาร์ทฟาร์เมอร์ – เกษตรกรแห่งอนาคต


แอ็พพลิเคชั่น (Application) เพื่อสมาร์ทฟาร์เมอร์ – เกษตรกรแห่งอนาคต

          แนวคิดหลักของสมาร์ทฟาร์ม คือ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ รวมถึงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในการพัฒนาทั้งห่วงโซ่อุปทาน (Supply chain) ของกระบวนการผลิตสินค้าเกษตรไปจนถึงผู้บริโภค เพื่อยกระดับคุณภาพการผลิต ลดต้นทุน รวมทั้งพัฒนามาตรฐานสินค้า

          สมาร์ทฟาร์มเป็นความพยายามยกระดับการพัฒนาเกษตรกรรม 4 ด้านที่สำคัญ ได้แก่ (1) การลดต้นทุนในกระบวนการผลิต (2) การเพิ่มคุณภาพมาตรฐานการผลิตและมาตรฐานสินค้า (3) การลดความเสี่ยงในภาคเกษตร ซึ่งเกิดจากการระบาดของศัตรูพืชและจากภัยธรรมชาติ (4) การจัดการและส่งผ่านความรู้ โดยนำเทคโนโลยีสารสนเทศจากการวิจัยไปประยุกต์สู่การพัฒนาในทางปฏิบัติ และให้ความสำคัญต่อการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของเกษตรกร

          เทคโนโลยีที่นำมาใช้ในการทำสมาร์ทฟาร์ม ได้แก่

  • Global Positioning System (GPS) เป็นเทคโนโลยีในการระบุพิกัด หรือตําแหน?งบนพื้นผิวโลกโดยใช?กลุ?มของดาวเทียมจํานวน 24 ดวง ซึ่งโคจรรอบโลกในวงโคจร วง ที่ความสูง 20,200  กิโลเมตรเหนือพื้นโลก
  • Geographic Information System (GIS) เป?นเทคโนโลยีในการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่ แล?วนํามาแสดงผลในรูปแบบต?างๆ สามารถเก็บข้อมูลได้หลากหลายมิติ ซึ่งระบบ GIS ที่รู้จักกันดีคือ Google Earth
  • Remote Sensing หรือเทคโนโลยีการรับรู?ระยะไกล เป?นเครื่องมือที่ใช?ในการเก็บข?อมูลพื้นที่ โดยอาศัยคลื่นแสงในช?วงความยาวคลื่นต?างๆ และคลื่นแม?เหล็กไฟฟ?า เช?น เรดาห์ ไมโครเวฟ วิทยุ   เป?นต?น อุปกรณ?รับรู?เหล?านี้มักจะติดตั้งบนอากาศยาน หรือดาวเทียม
  • Proximal Sensing หรือเทคโนโลยีการรับรู?ระยะใกลอาศัยเซ็นเซอร?วัดข?อมูลต่างๆ ได้โดยตรงในจุดที่สนใจ เช?น เซ็นเซอร?ตรวจอากาศ (Weather Station) เซ็นเซอร?วัดดิน (Soil Sensor) เซ็น  เซอร?ตรวจโรคพืช (Plant Disease Sensor) เซ็นเซอร?ตรวจวัดผลผลิต (Yield Monitoring Sensor) เป็นต้น เซ็นเซอร?เหล?านี้สามารถนํามาวางเป?นระบบเครือข?ายไร?สาย (Wireless Sensor Network) โดยนําไปติดตั้งหรือปล?อยในพื้นที่ไร?นา เพื่อเก็บข?อมูลต?างๆ ได้แก่ ความชื้นในดิน อุณหภูมิ ปริมาณแสง และสารเคมี
  • Variable Rate Technology (VRT) หรือเทคโนโลยีการให?ปุ?ย น้ำ ยาฆ?าแมลง ตามสภาพความแตกต?างของพื้นที่ โดยมักจะใช??วมกับเทคโนโลยี GPS
  • Crop Models and Decision Support System (DSS) เป?นเทคโนโลยีที่บูรณาการเทคโนโลยีทั้งหมดที่กล?าวมาข?างต?นเข?าไว??วยกัน เพื่อใช?ในการตัดสินใจว?าจะทําอะไรกับฟาร?ม เมื่อไร อย?างไร รวมถึงยังสามารถทํานายผลผลิตได้ด้วย


          ตัวอย่างการใช้แอ็พพลิเคชั่นปลูกพืชผักผ่านแอพมือถือ ของฟาร์มพริกหวานและเมลอนใน อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ โดยลุงจง หรือ นายธนวิทย์ วงษ์ใหญ่ ที่ใช้นวัตกรรมสมาร์ทฟาร์มในการดูแลผลผลิตผ่านแอพลิเคชั่นทางสมาร์ทโฟน แม้ที่ผ่านมาลุงจงจะทำการเกษตรในระบบเกษตรทั่วๆ ไป แต่เมื่อได้ไปศึกษาดูงานโครงการสมาร์ทฟาร์มของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชงคลล้านนา จ.เชียงใหม่ จึงสนใจและร่วมเป็นหนึ่งในฟาร์มนำร่องที่นำระบบนี้มาใช้


          ระบบสมาร์ทฟาร์มเป็นระบบบริหารจัดการแปลงเกษตรผ่านแอพลิเคชั่นในโทรศัพท์มือถือ สามารถสั่งงานระบบให้น้ำและปุ๋ยน้ำ ควบคุมปริมาณและตั้งเวลาให้น้ำและปุ๋ยล่วงหน้า ตรวจสอบอุณหภูมิเพื่อการตัดสินใจสั่งให้น้ำผ่านสมาร์ทโฟน รวมทั้งยังดูแลโรงเรือนผ่านกล้องวงจรปิดที่ติดตั้งไว้ได้ทุกเวลาตามที่ต้องการ


          ระบบที่นำมาใช้ทำให้สามารถลดต้นทุนแรงงานได้มาก จากเดิมรายได้จากการขายผลผลิตต่อปี จะถูกหักเป็นค่าแรงงานถึง 50 เปอร์เซ็นต์ เพราะการปลูกพริกหวานต้องให้น้ำวันละ 5 ครั้ง กับพริกหวานที่ปลูกจำนวนทั้งหมด 1,300 ถุง แต่ทุกวันนี้สามารถลดค่าใช้จ่ายส่วนนี้ไปได้เกือบทั้งหมด คงเหลือคนงานไว้คอยดูแลไม่กี่คนเท่านั้น แถมยังมีเวลาเพิ่มขึ้นเพราะไม่ต้องคอยเฝ้าเปิดปิดระบบให้น้ำที่ฟาร์ม แต่สามารถสั่งงานผ่านสมาร์ทโฟนได้ทุกที่ที่มีสัญญาณอินเทอร์เนต


          นอกจากนี้การควบคุมระบบจ่ายน้ำและปุ๋ยน้ำผ่านสมาร์ทโฟน ยังมีความแม่นยำในปริมาณน้ำที่กำหนด ทุกๆ ต้นจะได้รับน้ำตามปริมาณที่กำหนด ไม่มากหรือน้อยเกินไป ทำให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ ได้ราคาดี โดยเฉพาะเมลอนและพริกหวานฮอลแลนด์ ที่ส่งไปจำหน่ายตามห้างสรรพสินค้าชื่อดังหลายแห่ง


          ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่นี่


          ทางด้านสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ได้พัฒนาแอปพลิเคชั่น “กระดานเศรษฐี เกษตรกรมีโอกาส” หรือ โอเออี อาร์ซีโม (OAE RCMO) เพื่อช่วยให้เกษตรกรสามารถฝึกคำนวณต้นทุนการผลิตได้ด้วยตนเอง ทั้งในรูปแบบของกระดานคำนวณที่มีไว้ประจำศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) จำนวน 882 ศูนย์ทั่วประเทศ และรูปแบบแอปพลิเคชั่นผ่านสมาร์ทโฟนได้ทุกที่ทุกเวลา


แอปพลิเคชั่น “กระดานเศรษฐี เกษตรกรมีโอกาส”
ที่มา : https://www.chiangmainews.co.th/page/archives/539655/ ทั้งนี้ยังรวมถึงแอปพลิเคชั่น ปฏิทินเกษตรร่ำรวย ช่วยเกษตรกรค้าขาย” หรือ โอเออี โอไอซี (OAE OIC) ซึ่งความพิเศษของแอปพลิเคชั่นนี้ จะช่วยให้เกษตรกรทราบว่าผลผลิตสินค้าเกษตรในแต่ละชนิดจะออกสู่ตลาดในช่วงใดบ้าง ช่วงใดที่ออกมาก ออกน้อย สามารถวางแผนหรือกำหนดช่วงเวลาการเพาะปลูกและเก็บเกี่ยวผลผลิตได้แม่นยำ อาทิ การทำผลผลิตนอกฤดู ซึ่งจะทำให้ได้ราคาสูงกว่าช่วงเวลาปกติ


          นอกจากนี้ เกษตรกรยังสามารถติดตามสถานการณ์ราคาที่เกษตรกรขายได้จากแหล่งรับซื้อที่สำคัญในพื้นที่โดยรอบและพื้นที่ใกล้เคียงแบบวันต่อวัน ช่วยลดช่องว่างการถูกเอาเปรียบจากพ่อค้าคนกลาง


หากเกษตรกรนำแอปพลิเคชั่นเหล่านี้มาใช้ จะช่วยให้สามารถวางแผนการบริหารจัดการเรื่องการผลิตและการตลาดได้อย่างเต็มที่ สอดคล้องกับนโยบายการทำการเกษตรแนวใหม่ หรือเกษตร 4.0 ก้าวเข้าสู่การเป็นสมาร์ทฟาร์เมอร์ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ


          เกษตรกรและผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่นได้ในเพลย์สโตร์ หรือ กูเกิลเพลย์ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร โทรศัพท์ 0-2561-2870 


          สำหรับการทําสมาร์ทฟาร์มในประเทศไทยอาจมีข้อจำกัด เนื่องจากระบบเทคโนโลยีบางชนิดยังมีประสิทธิภาพไม่ดี เช่น ระบบ GPS และ GIS ต้องใช้เงินในการลงทุนสูง รวมถึงเกษตรกรขาดความชำนาญในการใช้เครื่องมือด้วย  


 แหล่งข้อมูล :


  • ข้อมูลบนโลกออนไลน์ที่เผยแพร่แก่สาธารณะ องค์ความรู้เพื่อการให้บริการแก่ SMEs จัดทำขึ้นเพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้น


สำหรับหน่วยให้บริการ SMEs ภายใต้โครงการศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร


จัดทำ ณ วันที่ 18 สิงหาคม 2560

การอ่าน
870 ครั้ง (ทั้งหมด)
0 ครั้ง โดยสมาชิก
870 ครั้ง โดยสาธารณะ
แชร์เนื้อหาไปบนสื่อสังคมออนไลน์
แชร์ลิงค์
Use permanent link to share in social media
แชร์ด้วยอีเมล

กรุณา ลงชื่อเข้าระบบ เพิ่มแชร์เนื้อหานี้ webpage ทางอีเมล