ข้อมูลโครงการ

งานพัฒนาองค์ความรู้สำหรับ SMEs (Knowledge Center) ประจำปี 2563

หลักการและเหตุผล

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ได้ดำเนินงานพัฒนาองค์ความรู้สำหรับ SME (Knowledge Center) โดยมุ่งเน้นองค์ความรู้ในด้าน Digital Economy เพื่อเสริมสร้างความรู้ให้กับผู้ประกอบการ SMEs พร้อมทั้งเผยแพร่ความรู้ ผ่านสื่อ Digital ต่างๆ ที่ สสว. มีอยู่รวมถึง ให้บริการผ่านศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร (OSS) และหน่วยงานภาครัฐ/เอกชนต่างๆ เพื่อให้ผู้ประกอบการ SMEs ได้รับข้อมูล องค์ความรู้ และสาระต่างๆ ที่สำคัญ จำเป็นสำหรับการนำไปพัฒนาต่อยอดความรู้ได้อย่างทั่วถึง รวมถึงก่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาคุณภาพสินค้าหรือบริการ เพิ่มศักยภาพสามารถแข่งขันได้ในตลาดสากล

Odoo • Text and Image
Odoo • Image and Text

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อจัดทำองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการ SMEs ให้กับผู้ประกอบการ SME

  2. เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ในรูปแบบต่างๆ เช่น E-book Infomation Clip และ Easy Pocketbook เพื่อให้ผู้ประกอบการ SME และผู้ที่สนใจสามารถเข้าถึงได้ง่ายขึ้น

  3. เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการ SME

กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับผลประโยชน์

ผู้ประกอบการ SME และวิสาหกิจชุมชน

พื้นที่ดำเนินการ

5 ภูมิภาค

เป้าหมาย

คลังข้อมูล และผู้ประกอบการ 4,000 รายเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้/หรือให้คำปรึกษาธุรกิจด้าน Digital Economy หรือด้านอื่นๆ ที่มีความต้องการ

Odoo • Text and Image

Faster Speed to SME Academy 365

คลังความรู้สำหรับ SMEs ไทย
SME Knowledge Center

ศูนย์รวม และเสริมสร้างความรู้ใหม่ ในด้านต่าง ๆ
ต่อยอดธุรกิจ เพื่อผู้ประกอบการ SMEs

Odoo • A picture with a caption